Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: Dirkschouten.com, Beroepscoach, gevestigd en kantoorhoudende te Javastraat 136 1095 CG Amsterdam, Kamer van Koophandel nummer 61251976, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

Afnemer/Beroepscoach/coach: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon, die met Dirkschouten.com onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst en/of die met Dirkschouten.com een Overeenkomst sluit;

Overeenkomst: de aansluitingsovereenkomst of een andere overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard; Partij: Dirkschouten.com of de Afnemer; Partijen: Dirkschouten.com en de Afnemer tezamen; Schriftelijk: hieronder wordt begrepen correspondentie per reguliere post, per aangetekende post, per fax en per e-mail. 2. Dirkschouten.com behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en iedere Overeenkomst tussen Dirkschouten.com en de Afnemer. De Algemene Voorwaarden zijn bovendien van toepassing op alle (toekomstige) overeenkomsten tussen Partijen.
 2. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen en door Dirkschouten.com schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht. In dat geval zullen Partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken over (een) alternatieve bepaling(en) welke de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert. De ongeldigheid van een of meer bedingen kan nimmer leiden tot aanspraken van de ene Partij op de andere Partij.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor Dirkschouten.com, maar ook voor haar directe en indirecte bestuursleden, werknemers, hulppersonen, onderaannemers, leveranciers en andere ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, als waren zij door henzelf bedongen.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met het bepaalde in de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.

Artikel 3. (Uitvoering van) de Overeenkomst

 1. Dirkschouten.com behoudt zich het recht voor om een aanvraag tot het aangaan van een Overeenkomst van de Afnemer om haar moverende redenen te weigeren.
 2. Een Overeenkomst komt tot stand nadat Dirkschouten.com de aanvraag heeft geaccepteerd en verwerkt danwel met een begin van de uitvoering van de Overeenkomst door Dirkschouten.com.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit naar mening van Dirkschouten.com vereist, heeft Dirkschouten.com het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dirkschouten.com aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer begrijpt of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst, direct aan Dirkschouten.com worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dirkschouten.com zijn verstrekt, heeft Dirkschouten.com het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Afnemer in rekening te brengen. Dirkschouten.com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dirkschouten.com is uitgegaan van door de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 4. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 5. Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden behoudt Dirkschouten.com zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Dirkschouten.com verstrekte stukken, zoals bijvoorbeeld rapporten, adviezen, ontwerpen, lezingen, brochures, PowerPoints, schetsen, tekeningen, software, model-contracten, model-documenten, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Afnemer en mogen zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Dirkschouten.com niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht. Hoewel deze documenten met de meeste zorgvuldigheid zijn samengesteld, is Dirkschouten.com niet aansprakelijk voor enige schade door het gebruik daarvan door de Afnemer, in de meest ruime zin des woords.

Artikel 6. Annulering, opzegging en ontbinding van de Overeenkomst

 1. In geval van een (voorgenomen) besluit tot een liquidatie of ontbinding van de onderneming van de Afnemer, een (voornemen van) een aanvraag tot faillissement of surseance van betaling van de (onderneming) van de Afnemer en/of een (voorgenomen) verzoek tot toelating tot de schuldsanering van de (onderneming van) de Afnemer of indien schuldeisers van de (vennootschap van) de Afnemer een betalingsregeling wordt of zal worden aangeboden, of indien de Afnemer zijn onderneming staakt, of indien Dirkschouten.com een van de hiervoor genoemde omstandigheden bij de Afnemer redelijkerwijs aannemelijk acht of goede grond heeft hiervoor te vrezen, dan zijn de verplichtingen van de Afnemer jegens Dirkschouten.com en vorderingen van Dirkschouten.com op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 2. In de onder lid 2 genoemde gevallen is Dirkschouten.com tevens bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of tot de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van Dirkschouten.com schadevergoeding te vorderen.
 3. Dirkschouten.com kan de Afnemer bij het sluiten van de Overeenkomst vragen zekerheid tot nakoming van de betalingsverplichtingen te stellen. Bij uitblijven van deze zekerheid dan wel een naar mening van Dirkschouten.com onvoldoende zekerheid, mag Dirkschouten.com de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden.
 4. Dirkschouten.com mag ook tot onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst door middel van opzegging met directe ingang dan wel ontbinding overgaan, wanneer de Afnemer door de klachtencommissie, gevestigd op het secretariaat van Dirkschouten.com, wordt of is gewaarschuwd en/of geschorst en/of geroyeerd.
 5. Wanneer Dirkschouten.com de overeenkomst beëindigd, zoals bedoeld in dit artikel, is Dirkschouten.com niet gehouden om de Afnemer enige (schade)vergoeding te betalen.

Artikel 7. Klacht

 1. Een klacht over verrichte diensten/werkzaamheden dient door de Afnemer binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, Schriftelijk te worden gemeld aan Dirkschouten.com.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Dirkschouten.com de diensten/werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Afnemer naar mening van Dirkschouten.com zinloos is geworden. De Afnemer kan dit ook Schriftelijk kenbaar maken.
 3. Indien de dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Dirkschouten.com slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 8. Betaling

 1. Tenzij in de Overeenkomst anders bepaald, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Dirkschouten.com aan te geven bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd. Indien Dirkschouten.com van de Afnemer geen betaling heeft mogen ontvangen binnen de betalingstermijn, dan verkeert de Afnemer ingevolge art. 6:83 sub a BW van rechtswege – zonder dat een aanmaning vereist is – in verzuim.
 2. Dirkschouten.com maakt bij aanmaning bovendien aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
 3. Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een bepaalde factuur.
 4. Indien de dienst van Dirkschouten.com de aansluiting van een beroepscoach betreft, geldt bij een derde betalingsherinnering of aanmaning dat de beroepscoach wordt afgesloten van het systeem van Dirkschouten.com. Indien de achterstand binnen 14 dagen wordt ingelost, is de heraansluiting kosteloos. Daarna worden er administratiekosten voor heraansluiting in rekening gebracht, welke € 50,= bedragen.
 5. Ter beoordeling door de penningmeester van Dirkschouten.com is in uitzonderingsgevallen een betalingsregeling overeen te komen.

Artikel 9. Niet nakoming

 1. Ingeval de Afnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, is Dirkschouten.com gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Voorts is Dirkschouten.com gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen danwel te ontbinden. Bij een tussentijdse opzegging en bij een ontbinding blijft de Afnemer gehouden om de overeengekomen vergoeding voor het lopende jaar (januari-december) te voldoen, zulks onverminderd het recht van Dirkschouten.com op een volledige schadevergoeding. De overeengekomen vergoeding voor het betreffende jaar zal na ontbinding strekken ter vergoeding van de reeds door Dirkschouten.com in dat jaar verrichte en geplande diensten/werkzaamheden die niet ongedaan gemaakt kunnen worden en waarvoor Dirkschouten.com niet afzonderlijk factureert.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Indien Dirkschouten.com tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichting(en) uit de Overeenkomst, is zij jegens de andere Partij enkel aansprakelijk voor eventuele directe schade die daaruit voortvloeit, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel, voor zover er sprake is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan zijn zijde.
 2. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of andere gevolgschade, zoals bijvoorbeeld niet genoten omzet of winst, rente of vertragingsschade, gemiste besparingen of reputatieschade, is uitgesloten.
 3. Voor zover op Dirkschouten.com enige (wettelijke) aansprakelijkheid rust – op grond van contractuele aansprakelijkheid, uit onrechtmatige daad dan wel uit enig andere wettelijke of buitenwettelijke grond – en Dirkschouten.com gehouden zou zijn enige schade te vergoeden, dan zal de aansprakelijkheid en de te vergoeden schade worden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Dirkschouten.com gesloten verzekering wordt uitbetaald en in elk geval tot hetgeen door Dirkschouten.com in het kader van de onderhavige Overeenkomst in het desbetreffende kalenderjaar tot maximaal zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis is gefactureerd en ook is betaald door de Afnemer.
 4. Dirkschouten.com kan de Afnemer model-overeenkomsten of andere documenten c.q. presentaties en/of lezingen al dan niet via haar website ter beschikking stellen voor eigen gebruik door de Afnemer. Hoewel deze stukken met de meeste zorgvuldigheid zijn en worden vervaardigd, adviseert Dirkschouten.com de Afnemer om deze stukken en informatie voor gebruik altijd af te (laten) stemmen op de (recente) stand van het recht en op de specifieke situatie van de Afnemer. Dirkschouten.com kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade samenhangend met of voortkomend uit het gebruik van een model-overeenkomst of ander document dat door de Afnemer wordt gebruikt, een en ander in de meest ruime zin des woords. Algemene Voorwaarden Dirkschouten.com, versie januari 2018

Artikel 11. Overmacht

 1. Dirkschouten.com is niet aansprakelijk jegens de Afnemer voor enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
 2. Als overmachtssituaties zijn aan te merken elke tekortkoming die Dirkschouten.com niet is toe te rekenen; indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt en geven de Afnemer geen recht op ontbinding van de Overeenkomst of tot enige (schade)vergoeding.
 3. Als overmachtssituatie wordt in ieder geval aangemerkt: ziekte van bestuurders en niet-levering van noodzakelijke producten of diensten (waaronder het verzorgen van lezingen) door derden.
 4. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Dirkschouten.com opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Dirkschouten.com niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat de andere Partij in dat geval recht heeft op enige (schade)vergoeding.
 5. Indien Dirkschouten.com bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12. Toepasselijk recht

 1. Op elke aanbieding, offerte, opdracht en Overeenkomst tussen Dirkschouten.com en de Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Dirkschouten.com en de Afnemer uit hoofde van een Overeenkomst of voortvloeiende uit een Overeenkomst tussen Partijen, of geschillen over het bestaan en de geldigheid van de Overeenkomst, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Dirkschouten.com is gevestigd.

Slimme & succesvolle ondernemers staan open voor ontwikkeling.

Koppige ondernemers gaan alles zelf doen.

 

 

Investors

Dick Admiraal

Oprichter Britain Group

Van aarzeling naar
harde keuzes.

Dick hakte de knoop door en
verkocht zijn bedrijf.

Van altijd druk
naar vrijheid en voldoening.

Stephan pakte de regie weer in handen
en gooide het roer om.

Stephan Kwast

Eigenaar Megawatt Group

Stephan Kwast

Eigenaar Megawatt Group

Van altijd druk
naar vrijheid en voldoening.

Stephan pakte de regie weer in handen
en gooide het roer om.

Hendrik Halbe

Oprichter Unknown Group

Van pleasen
naar doorstoten.

Hendrik werd duidelijk waar zijn  kracht echt lag

en heeft sindsdien een giga versnelling gemaakt.

Kosteloos & Vrijblijvend

Coaches & Mentors

Dick Admiraal

Oprichter Britain Group

Van aarzeling naar
harde keuzes.

Dick hakte de knoop door en
verkocht zijn bedrijf.

Van altijd druk
naar vrijheid en voldoening.

Stephan pakte de regie weer in handen
en gooide het roer om.

Stephan Kwast

Eigenaar Megawatt Group

Stephan Kwast

Eigenaar Megawatt Group

Van altijd druk
naar vrijheid en voldoening.

Stephan pakte de regie weer in handen
en gooide het roer om.

Dick Admiraal

Oprichter Britain Group

Van aarzeling naar
harde keuzes.

Dick hakte de knoop door en
verkocht zijn bedrijf.

Kosteloos & Vrijblijvend

Ontdek je ware talent, ontrafel je eigen route en haal écht het beste uit jezelf.

Ervaar ongekende zakelijke en persoonlijke groei door onze courses en workshops - gegeven door échte deskundigen!

Praktisch. Deskundig. Onbeschrijfelijk waardevol.

Bekijk ons aanbod

verder - Dirk Schouten

Ervaren deskundigen die helpen jou met persoonlijke en zakelijke groei door de best mogelijke masterclasses.

Voor wie?

Onze masterclasses zijn geschikt voor jonge mensen tussen de 20 - 30 jaar die opzoek zijn om zichzelf op persoonlijk en zakelijk vlak verder te ontwikkelen. Dat kan naast jouw job of naast jouw studie zijn bijvoorbeeld. We werken met ervaren professionals uit het werkveld. Professionals met echte track records die aan de top van iedere industrie dagelijks werkzaam zijn. Zodat we jou de garantie bieden dat zij met hun kennis en ervaring een enorme waarde bieden in het verrijken van jezelf op persoonlijk en zakelijk niveau.

Wat kun je inhoudelijk verwachten?

We werken met de beste deskundigen samen die garant staan om inhoudelijk het best mogelijke niveau aan te bieden. Bij elke masterclass staat duidelijk vermeld wat jij inhoudelijk, qua tijdsduur, groepsgrootte en kosten kunt verwachten. Ons doel is zorgdragen dat jij in onze masterclass les krijgt van de beste master in dat het specifieke vakgebied. Wat we daarin nastreven, is dat jij meesterschap verwerft over het onderwerp waar de masterclass zich op richt.

Aankomende

Masterclasses

Masterclass

"Wie ben ik?"

Maak in deze vierdelige masterclass kennis met jouw karakterstype zodat je beter weet wie jij bent. Leer alles over jezelf.  Want niet goed weten wat je wilt, is niet goed weten wie je bent. Weet jij dit al?

Carita Sutherland

Masterclass

"Find my Genius"

Kom in deze masterclass meer te weten over jouw ware talent. Ook wel je Genius genoemd. Hoe vind je deze en hoe pas je dit toe? Want als jij jouw genius weet dan weet je werkelijk waar je pad ligt. Weet jij dit al?

Dirk Schouten

Bekijk ons aanbod

Sam en Joëlle gingen je voor...

Sam van der Steen

 (voormalig) UX Designer

Sam was UX Designer bij de succesvolle start-up TimeChimp in Amsterdam. Na onze masterclass besloot hij voor zichzelf te beginnen en het maximale eruit te halen. Hij een een enorme stap gemaakt geeft nu workshops om het heilige vuur weer terug te brengen bij ondernemers. 

"Dankzij de Masterclass kwam ik erachter waar ik echt in mijn kracht sta en welke plek bij me past."

"Ik twijfelde enorm over de richting die ik op wilde. Gelukkig werd dat snel een stuk duidelijker door de masterclass die ik volgde."

Joëlle Brusselaars

HR and Finance Officer

 Joëlle is werkzaam bij ECE Rotterdam. Waar ze sinds onze masterclass sterk in haar schoenen staat, weet waar haar kracht ligt en vlijmscherp weet wat ze wil.

Joëlle Brusselaars

HR and Finance Officer

Joëlle is werkzaam bij ECE Rotterdam. Waar ze sinds onze masterclass sterk in haar schoenen staat, weet waar haar kracht ligt en vlijmscherp weet wat ze wil.

"Ik twijfelde enorm over de richting die ik op wilde. Gelukkig werd dat snel een stuk duidelijker door de course die ik volgde."

Find your gift.
Then give it away.

Bekijk ons aanbod

We invest in young entrepreneurs so they can
become new industry leaders

Novus Nexum is a coaching and investment firm
what helps entrepreneurs to achieve the maximum of their possibility.

What we do?

We build strong people who build rock solid businesses.

In two years our experienced coaches, mentors and investers help young people making the shift.
We coach you. We invest in you. We educate you. We support you. We guide you.

For who is this?

Young entrepreneurs with ambition who are in search off
the right business mentor, a business model and a business mindset.

Business
Mindset

You feel you need to become smarter and stronger as an entrepreneur?

We have a team of coaches who will take you to a next level.

Business
Model

You don’t yet have a model to really grow a business?

We help you to develop a solid business model to grow with.

Business
Mentors

You don’t yet know how to build a succesfull business?

We connect you with worlds best business mentors.

Koppige ondernemers doen alles zelf.
Gelukkige en Succesvolle ondernemers laten zich coachen.

Open chat
Laat me weten waar ik je bij kan versterken. Je kunt hier jouw vraag achterlaten door een berichtje te sturen. Ik reageer dezelfde dag nog.

Dirk Schouten
---
Coach voor ondernemers